ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17/03/2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

- Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων

και Μοτοποδηλάτων Ελλάδος (Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.), απευθυνόμενη στους

αρμόδιους φορείς, επισημαίνει τα ακόλουθα.

- Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία

Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή ,ενημέρωσαν το καταναλωτικό κοινό

και τις επιχειρήσεις ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/2020 τεύχος Β΄)

απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα από 14-03-2020 έως και 27-03-2020 η

λειτουργία των επιχειρήσεων οι οποίες λεπτομερώς αναφέρονται στην , ως

άνω, υπ΄ αριθμ.855/2020 ΚΥΑ.

- Στην παραπάνω απαγόρευση δεν υπάγονται τα συνεργεία επισκευής

οχημάτων, αφού η λειτουργία τους κρίνεται απαραίτητη ,τηρουμένων όλων

των προβλεπόμενων υγειονομικών κανόνων στους χώρους αυτούς, για την

όσο το δυνατό πιο ομαλή εξυπηρέτηση των οχημάτων και πρωτίστως αυτών

που εξυπηρετούν σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, μεταφοράς και

προμήθειας αγαθών ,στρατιωτικά, αστυνομικά οχήματα κ.λ.π.

- Ειδικότερα: Η ορθή εξαίρεση της απαγόρευσης λειτουργίας των

συνεργείων επισκευής οχημάτων επιβάλλεται να διατηρηθεί και αυτό για τους

κάτωθι λόγους:

Α) Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και λοιπών βαρέων οχημάτων

εξυπηρετούν , μεταξύ άλλων, τα οχήματα του ΕΚΑΒ που είναι απαραίτητα εν

 

όψει και της κηρυχθείσας πανδημίας για τη μεταφορά των επειγόντων

περιστατικών στα Νοσοκομεία αναφοράς.

Β) Τα συνεργεία εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων ,και τα οχήματα τροφοδοσίας

τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης προς τα σημεία κατανάλωσης ( σούπερ

μάρκετς, λαϊκές αγορές κλπ).

Γ) Τα οχήματα που διακινούν φαρμακευτικά προϊόντα και εν γένει

υγειονομικό υλικό εξυπηρετούνται από τα συνεργεία μας και τυχόν αναστολή

λειτουργίας αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα , σε περίπτωση βλάβης , την

ακινητοποίησή τους με απότοκο αποτέλεσμα την έλλειψη υγειονομικού υλικού

στις δομές δημόσιας υγείας με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Δ) Πέραν των ανωτέρω τα συνεργεία επισκευής βαρέων οχημάτων ( φορτηγά

,λεωφορεία κλπ) συντηρούν και εξυπηρετούν , μεταξύ άλλων ,και οχήματα της

αστυνομίας – εκτός των κοινών συμβατικών οχημάτων - τα οποία σε

περίπτωση αναστολής λειτουργίας των συνεργείων, θα ακινητοποιηθούν και

αυτό θα έχει άμεσες συνέπειες στη δημόσια τάξη και ασφάλεια , εν όψει

μάλιστα και του γεγονότος ότι λεωφορεία της αστυνομίας διακινούν και

μεταφέρουν προσωπικό της αστυνομίας στην ευαίσθητη περιοχή των

συνόρων του Έβρου.

Ε) Μία άλλη, εξ ίσου σημαντική πτυχή της δραστηριότητας των συνεργείων

επισκευής οχημάτων, η οποία συναρτάται άμεσα με το αγαθό της δημόσιας

υγείας, είναι και αυτή της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των

Δήμων, όπως απορριματοφόρα , σάρωθρα, μηχανήματα έργων κλπ. Σε

περίπτωση αναστολής λειτουργίας των συνεργείων επισκευής οχημάτων όλα

αυτά θα τεθούν σε ακινησία με σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις στη

δημόσια υγεία.

 

ΣΤ΄) Πέραν των ανωτέρω εκτεθέντων, η ακινητοποίηση των μεγάλων

φορτηγών με τα οποία διενεργείται η διακίνηση εμπορευμάτων ( τόσο στο

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό) και αγαθών, θα έχει ως μοιραία συνέπεια

την έλλειψη εμπορευμάτων και αγαθών πολλά από αυτά μάλιστα δεν

αποκλείεται να είναι και προϊόντα άμεσης ανάγκης.

- Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε και πολλούς άλλους λόγους για

τους οποίους επιβάλλεται η λειτουργία των συνεργείων επισκευής οχημάτων ,

αλλά στην κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία παρέλκει η αναφορά τους.

- Συνεπώς είναι προφανές , ότι για όλα τα εκτεθέντα παραπάνω,

πρέπει, σε κάθε περίπτωση, αυτά να παραμείνουν σε λειτουργία, αλλά και αν

ακόμα κριθεί από την κεντρική διοίκηση ότι πρέπει να επιβληθούν κάποιας

μορφής περιορισμοί, τα συνεργεία επισκευής οχημάτων σε κάθε περίπτωση,

εν όψει των ανωτέρω, επιβάλλεται να λειτουργήσουν έστω και με προσωπικό

ασφαλείας.

 

Με τιμή για Δ.Σ. της Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΥΚΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚEΛΠΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ